KNIR online stage: Archief van de Nederlandse Legatie in Turijn en Rome, 1816-1874

De stage-instelling
Het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) is het oudste en grootste van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB). Het Instituut organiseert cursussen voor studenten van alle niveaus en opleidingen, en het stelt beurzen en onderdak in Rome ter beschikking aan excellente studenten en onderzoekers in verschillende disciplines. Daarnaast biedt het een beperkt aantal stageplaatsen aan in het kader van onderzoeksprojecten.

Het project: digitalisering en ontsluiting Archief van de Nederlandse Legatie in Turijn en Rome, 1816-74
In het Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, gevestigd in het Vittoriano in Rome, wordt het archief bewaard van de Nederlandse legatie bij het Koninkrijk Sardinië (Turijn) en de Heilige Stoel (Rome), over de periode 1816-1874. Het archief, vooral bestaande uit correspondentie maar ook uit druksels en prenten, is een Fundgrube voor nieuw onderzoek in de domeinen van de politieke, diplomatieke, sociaal-econonomische, religieuze en culturele geschiedenis, als ook kunstgeschiedenis, en meer in het bijzonder voor onderzoek naar de relatie tussen de Nederlandse staat en de Heilige Stoel, de rol van de (internationale en Nederlandse) diplomatie tijdens het Risorgimento, de relatie tussen Nederland en het Koninkrijk Sardinië c.q. Italië (1861), de handelsbetrekkingen Nederland-Italië en het consulaire netwerk, en Nederlandse reizigers en kunstenaars in Italië. Vanwege de locatie en beperkte toegankelijkheid is het archief relatief onbekend en weinig bezocht, met name door Nederlandse onderzoekers.
Tegen deze achtergrond heeft het KNIR, in nauwe samenwerking met het Istituto per la Storia del Risorgimento en in overleg met het Nationaal Archief in Den Haag, het initiatief genomen het archief integraal te digitaliseren. Vervolgens zal het archief worden ontsloten via een nieuw te creëren historisch-archivistisch portaal, met uitgebreide zoeksleutels, redactionele content, verschillende opties ten aanzien van de visualisering en links naar andere relevante datasets. In het kader van dit project is begin 2021 een stageplaats beschikbaar voor een student geschiedenis (BA/MA).

Taken
De werkzaamheden van de stagiair vallen in twee delen uiteen:

1) Verrichten van beknopt biografisch-historisch onderzoek naar in de archiefinventaris (175 pp.) genoemde personen, ten behoeve van:
– het schrijven van de metadata voor de digitalisering;
– de koppeling van de dataset aan andere databases, repertoria en documentatie;
– elementaire persoonsbibliografieën. In een eerste fase beperken deze werkzaamheden zich tot de genoemde Nederlanders. In een later stadium worden ze mogelijk uitgebreid tot andere vermelde eigennamen.

2) De realisatie van een Nederlandstalige inventaris van het archief, op basis van de bestaande Italiaanse archiefinventaris. De inventaris dient – zoveel als mogelijk – te worden opgesteld conform het daarvoor geldende ‘normenblad archiefinventaris’ dat het Nationaal Archief hanteert als standaard voor het opstellen van archieftoegangen.

Ter afronding van de stage is voorzien in een verblijf aan het KNIR van een week – in nader overleg te plannen – ofwel aan het einde van de stageperiode, ofwel bij de eindpresentatie van het project (december 2021).

Profiel
Wij zoeken een student Geschiedenis op (gevorderd) BA of MA-niveau met belangstelling voor digital humanities en affiniteit met archivistiek. Belangstelling voor de negentiende-eeuwse Europese geschiedenis blijkend uit het onderwijscurriculum is een pré. Passieve kennis van het Italiaans (leesvaardigheid) is een voorwaarde.

Periode en plaats van werkzaamheden
De periode van de stage is flexibel, met een maximale duur van 3 maanden, te plannen tussen 1 januari en 1 mei 2021. Een parttime invulling is mogelijk. De duur van de stage en het bijbehorend aantal ECTS worden na de selectieprocedure in overleg vastgesteld. N.B. Het KNIR kan wel de zwaarte van de stage vaststellen, maar kent geen ECTS toe. Deze kunnen alleen door de thuisinstelling worden verleend, na goedkeuring van de stage.
De werkzaamheden kunnen in principe thuis worden verricht (met mogelijk incidentele bibliotheekbezoeken in Nederland, als de omstandigheden dat toelaten). Aan het einde van de stage of het project is een verblijf van een week aan het KNIR in Rome voorzien in het kader van de (eind)presentatie.

Informatie
Dr. Asker Pelgrom, Hoofd Geschiedenis & projectcoördinator
askerpelgrom@knir.it

Sign up for "KNIR online stage: Archief van de Nederlandse Legatie in Turijn en Rome, 1816-1874"