Verblijf & beurzen

Studiebeurzen

Het KNIR verstrekt onder bepaalde voorwaarden beurzen en stipendia aan jonge wetenschappers die voor hun onderzoek in Rome dienen te verblijven.

Beurzen
Een belangrijk onderdeel van de missie van het KNIR is om studenten, promovendi en postdocs die ingeschreven/ werkzaam zijn bij een van onze partneruniversiteiten (RUG, RU, UU, UL, UvA, VU) te ondersteunen bij hun onderzoek. Het KNIR stelt daarom jaarlijks een aanzienlijk aantal beurzen beschikbaar voor deze groep jonge onderzoekers.

Bij de selectie van de aanvragen kijken we naar jouw motivatie, het belang van een verblijf in Rome voor je onderzoek, de kwaliteit van zowel het onderzoeksvoorstel en van de kandidaat zelf, en jouw bijdrage aan de academische gemeenschap van het KNIR.

De KNIR stipendia
Naast dit beurzenprogramma biedt het KNIR ook stipendia aan. Deze stipendia zijn bedoeld voor twee doelgroepen:

  • Onderzoekers die een subsidieaanvraag voorbereiden voor een promotieplaats of postdocproject, uit te voeren bij een van onze  partneruniversiteiten;
  • Buitenpromovendi. Dit zijn onderzoekers die in eigen tijd en met eigen middelen een promotie voorbereiden waarbij het onderzoek nauw aansluit bij de kernthema’s van het KNIR.
  1.  

Daarnaast bieden wij in samenwerking met het Rijksmuseum voor Oudheden een RMO-stipendium aan, gericht op jonge onderzoekers met een MA-diploma in archeologie of (kunst-)geschiedenis die onderzoek willen doen, gerelateerd aan de collectie of de geschiedenis van het museum. Dit RMO-stipendium heeft een duur van max. 12 aaneengesloten weken.

Bij de selectie van de stipendia-aanvragen wordt gekeken naar de kwaliteit en kansrijkheid van je onderzoeksvoorstel en de aansluiting ervan bij de KNIR-onderzoekthema’s. Ook jouw motivatie en bijdrage aan de academische gemeenschap van het KNIR worden meegewogen. Een stipendium bestaat uit een kostenloos verblijf op het KNIR, 24/7 toegang tot onze onderzoeksfaciliteiten en een tegemoetkoming in reis- en verblijfskosten.

Twee maal per jaar, op 15 mei en 15 november, worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld.
Let op dat aanvragen voor het RMO-stipendium één maal per jaar worden beoordeeld, te weten op 15 november.

De uitslag volgt uiterlijk één maand na de deadline.

De volgende beurzenronde (voor verblijf tussen september en december 2021) heeft als deadline 15 mei 2021.

Voor meer info: secretary@knir.it.

Beurzen voor (R)MA-studenten

Studeer je aan een van de zes universiteiten die bijdragen aan de financiering van het KNIR, en moet je voor scriptieonderzoek in Rome zijn? Dan kun je een aanvraag doen voor een KNIR-beurs.

De beurs bestaat uit:

1.    gratis verblijf op het KNIR gedurende de beursperiode
2.    een onkostenvergoeding van €70,- per week gedurende de beursperiode
3.    een eenmalige tegemoetkoming in de reiskosten van €100,-

Voorwaarden:

1.    je staat als (R)MA student ingeschreven aan RUG, RUN, UU, UL, UvA of VU;
2.    je doet onderzoek ten behoeve van je afstudeerscriptie;
3.    je hebt aantoonbare redenen om in het kader van die scriptie geruime tijd in Rome te zijn, bijv. voor archiefonderzoek of materiaalstudie;
4.    je verblijf in Rome bedraagt maximaal 7 weken (overeenkomend met 10 ECTS).

Vraag je beurs aan via de link onderaan deze pagina. Voeg een cv, een recente cijferlijst, en je uitgewerkte onderzoeksvoorstel bij de aanvraag.

NB: de beurzen worden uitgekeerd na selectie. De wetenschappelijke staf van het KNIR beoordeelt de beursaanvragen op relevantie, originaliteit en haalbaarheid.

————————————————————————————————————-

Studeer je aan een andere universiteit dan RUG, RUN, UU, UL, UvA of VU? Dan kun je geen aanvraag doen voor een KNIR-beurs. Je kunt wel tegen betaling voor onderzoek op het KNIR verblijven, voor het bedrag van €60,- per nacht. Vraag je betaalde verblijf op het KNIR aan via deze link.

Beurzen voor promovendi

Verricht je promotieonderzoek aan een van de zes universiteiten die bijdragen aan de financiering van het KNIR, en moet je voor dat onderzoek in Rome zijn? Dan kun je een aanvraag doen voor een KNIR-beurs.

Waar moet ik aan voldoen?
1.    u bent als promovendus verbonden aan één van de volgende partneruniversiteiten: RUG, RU, UU, UL, UvA of VU;
2.    u verricht onderzoek ten behoeve van uw promotie.

Bent u niet verbonden aan één van onze partneruniversiteiten? Dan kunt u geen aanvraag doen voor een KNIR-beurs. Wel kunt u een betaald verblijf aanvragen. Kijk hier voor meer informatie en de verblijfsmogelijkheden.

Vergoeding
Het KNIR subsidieert uw verblijf van max. 20 weken gedurende het gehele promotietraject. Het verblijf is te spreiden met max. 10 weken per keer.

Hoe vraag ik de beurs aan?
Vraag je beurs aan via de link onderaan deze pagina. Voeg een cv en een beschrijving van je promotieonderzoek (inclusief algemene planning voor het gehele promotietraject en gedetailleerd budget) bij de aanvraag.

NB: de beurzen worden uitgekeerd na selectie. De wetenschappelijke staf van het KNIR beoordeelt de beursaanvragen op relevantie, originaliteit en haalbaarheid.

 

Beurzen voor postdocs

Verricht je als postdoc onderzoek aan een van de zes universiteiten die bijdragen aan de financiering van het KNIR en is dat onderzoek onderdeel van een KNIR-project? Dan kun je een aanvraag doen voor een KNIR-beurs.

Waar moet ik aan voldoen?
1.    u bent als postdoc verbonden aan één van de volgende partneruniversiteiten: RUG, RUN, UU, UL, UvA of VU;
2.    uw onderzoek wordt verricht ten behoeve van een KNIR-project;

Bent u niet verbonden aan één van onze partneruniversiteiten? Dan kunt u geen aanvraag doen voor een KNIR-beurs. Wel kunt u een betaald verblijf aanvragen. Kijk hier voor meer informatie en de verblijfsmogelijkheden.

Vergoeding
Het KNIR subsidieert uw verblijf van max. 10 weken gedurende het gehele promotietraject. 

Hoe vraag ik de beurs aan?
Vraag je beurs aan via de link onderaan deze pagina. Voeg een cv en een beschrijving van je onderzoek (inclusief budget) bij de aanvraag.

NB: de beurzen worden uitgekeerd na selectie. De wetenschappelijke staf van het KNIR beoordeelt de beursaanvragen op relevantie, originaliteit en haalbaarheid.

 

Stipendia voor afgestudeerden

Ben je afgestudeerd aan een van de zes universiteiten die bijdragen aan de financiering van het KNIR, en bereid je een promotieonderzoek voor aan een van die universiteiten? Dan kun je een aanvraag doen voor een KNIR-stipendium.

Waar moet ik aan voldoen?
1. u bent afgestudeerd aan één van de volgende partneruniversiteiten: RUG, RUN, UU, UL, UvA of VU;
2. u bereid een promotieproject voor dat u beoogt uit te voeren aan één van bovengenoemde partneruniversiteiten;
3. u beoogt financiering voor dit project te verwerven via een projectaanvraag (bijv. bij NWO);
4. u heeft daarvoor concrete afspraken gemaakt met een hoogleraar verbonden aan één van bovengenoemde partneruniversiteiten die bereid is uw project officeel te begeleiden;
5. u heeft geen andere inkomsten tijdens de periode van het stipendium.

Vergoeding
1. een kosteloos verblijf van maximaal 20 weken aan het KNIR gedurende uw beursperiode (uw verblijf kunt u indien gewenst in gedeelten binnen 1 academisch jaar opnemen);
2. een onkostenvergoeding van €175,- per week gedurende de beursperiode;
3. een éénmalige tegemoetkoming in de reiskosten van €100,-.

Hoe vraag ik dit stipendium aan?
Vraag de beurs aan via de link onderaan deze pagina. Upload de volgende documenten.
1. uw CV;
2. een kopie van uw MA-diploma;
3. uw uitgewerkte onderzoeksvoorstel (inclusief budget);
4. een aanbevelingsbrief of aanbevelingsbrieven van de beoogd promotor(es), waaruit de bereidheid blijkt het promotietraject in de betreffende leerstoelgroep onder te brengen.

De wetenschappelijke staf van het KNIR beoordeelt de aanvragen op relevantie, originaliteit en haalbaarheid.

Stipendia voor gepromoveerden

Ben je gepromoveerd, en alumnus van een van de zes universiteiten die bijdragen aan de financiering van het KNIR? Bereid je een postdoc onderzoek voor dat je wilt gaan uitvoeren aan een van die universiteiten? Dan kun je een aanvraag doen voor een KNIR-stipendium.

Waar moet ik aan voldoen?
1.    u bent gepromoveerd en alumnus van één van onze partneruniversiteiten (RUG, RUN, UU, UL, UvA of VU);
2.    u bereidt een postdoc project voor dat u beoogt uit te voeren aan één van bovengenoemde partneruniversiteiten;
3.    u beoogt financiering voor dit project te verwerven via een projectaanvraag  (bijv. bij NWO);
4.    u heeft hiervoor afspraken gemaakt met een hoogleraar die verbonden is aan één van bovengenoemde parteneruniversiteiten en bereid is uw project officieel te begeleiden;
5.    u heeft geen andere inkomsten tijdens de periode van het stipendium;
6. u bent fulltime beschikbaar.

Uw verblijf in Rome bedraagt maximaal 20 weken binnen één academisch jaar. U kunt ervoor kiezen om het verblijf te spreiden over verschillende periodes.

Vergoeding
1.    een kosteloos verblijf op het KNIR gedurende uw beursperiode;
2.    een onkostenvergoeding van €175,- per week gedurende de beursperiode;
3.    een éénmalige tegemoetkoming in de reiskosten van €100,-.

Hoe vraag ik dit stipendium aan?

Vraag de beurs aan via de link onderaan deze pagina. Upload de volgende documenten:
1. uw CV;
2. uw uitgewerkte onderzoeksvoorstel (inclusief budget);
3. een referentie van de hoogleraar die als begeleider van uw project optreedt.

De wetenschappelijke staf van het KNIR beoordeelt de aanvragen op relevantie, originaliteit en haalbaarheid.

Stipendia voor buitenpromovendi

Waar moet ik aan voldoen?

1. u voert in uw eigen tijd een promotieproject uit, waarvan het onderwerp nauw aansluit bij de onderzoeken van het KNIR;
2. uw promotor is verbonden aan één van onze partneruniversiteiten (RUG, RUN, UU, UL, UvA of VU);
3. u ontvangt geen andere financiering voor uw project tijdens de periode van het stipendium.

Vergoeding
1. een kosteloos verblijf van maximaal 20 weken aan het KNIR gedurende uw beursperiode (uw verblijf kunt u indien gewenst in gedeelten opnemen);
2. een onkostenvergoeding van €175,- per week gedurende de beursperiode;
3. een éénmalige tegemoetkoming in de reiskosten van €100,-.

Hoe vraag ik dit stipendium aan?
Vraag de beurs aan via de link onderaan deze pagina en upload de volgende documenten:
1. uw CV;
2. een kopie van uw MA-diploma;
3. uw uitgewerkte onderzoeksvoorstel;
4. een aanbevelingsbrief of aanbevelingsbrieven van uw promotor(es), waaruit de bereidheid blijkt het promotietraject in de betreffende leerstoelgroep onder te brengen.

De wetenschappelijke staf van het KNIR beoordeelt de aanvragen op relevantie, originaliteit en haalbaarheid.

Stipendium Rijksmuseum van Oudheden

Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden beheert een wereldvermaarde collectie oudheden uit Nederland en het mediterrane gebied. Al vanaf het ontstaan van het museum, in 1818, is wetenschappelijk onderzoek een belangrijk onderdeel van de museale activiteiten. Het onderzoek is gerelateerd aan de collectie en/of de geschiedenis van het museum. Het kan gaan om een opgraving, archiefonderzoek, materiaal onderzoek of vergelijkend onderzoek. Het RMO wil  kritisch onderzoek met originele vraagstellingen stimuleren.

Vanaf 2016 stellen het KNIR en het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden jaarlijks één stipendium ter beschikking aan jonge onderzoekers in het bezit van een MA in een relevant vakgebied (bijv. archeologie, (kunst)geschiedenis, klassieke talen of museumstudies).

Voorwaarden
1. je bent een archeoloog/ kunsthistoricus;
2. je bent recentelijk afgestudeerd aan één van onze partneruniversiteiten (RUG, UL, UvA, VU, UL, UU);
3. je onderzoek is gerelateerd aan de collectie of de geschiedenis van het Rijksmuseum van Oudheden.

Vergoeding
1. een kosteloos verblijf aan het KNIR gedurende de aan jou toegekende beursperiode;
2. een bedrag van €3000,- (bij toekenning van 12 weken/ €1000,- per maand), als dekking van kosten van levensonderhoud in Rome;
3. een reiskostenvergoeding van max. €500,-.

Hoe vraag ik de beurs aan?
Vraag de beurs aan via de link onderaan deze pagina en voeg bij je aanvraag een document toe van maximaal 4 pagina’s waarin je de volgende punten behandelt:

  • Titel van het onderzoek
  • Vraagstelling
  • Relevantie voor het Rijksmuseum van Oudheden
  • Bronnen aanwezig in Rome of omstreken
  • Planning
  • Producten (artikel, aanvraag voor financiering, deel van een dissertatie, etc.)
  • Persoonlijke motivatie

Voor meer informatie ga naar www.rmo.nl/stipendium. Let op dat aanvragen voor het RMO-stipendium één maal per jaar worden beoordeeld, te weten op 15 november.