Cursus: Fascisme en neofascisme

Ideologie, verbeelding, herinnering

Datum: 15-25 april 2016 (Rome)

Deadline voor aanmelding: 1 februari 2016

BA/Honours cursus in samenwerking met Universiteit Utrecht
Het fascisme wierp een donkere schaduw over de twintigste eeuw en kleurt tot op de dag van vandaag het politieke debat. Toch is het fascisme als ideologie en politieke beweging niet makkelijk te definiëren. Fascisme is reactionair en revolutionair tegelijkertijd: het kijkt terug naar de klassieke oudheid en omarmt het modernisme, het predikt orde en tucht maar ook dynamiek en strijd, het zet zich af tegen de kerk, het socialisme en de liberale democratie terwijl het met sacrale symboliek en sociale wetgeving de volksgunst probeert te winnen.

 

In deze cursus zullen we deze intrinsieke ambiguïteiten van het fascisme proberen te ontleden tijdens een intensief studieverblijf te Rome: de stad waar het fascisme tot wasdom kwam en een dictatuur vestigde, en waar het diepe sporen naliet in het stedelijk weefsel en het politieke landschap. Na inleidende colleges in Utrecht gaan we op zoek naar de essentie van het fascisme via primaire bronnen (o.a. George Sorel, Giovanni Gentile en Julius Evola), de restanten van de fascistische verbeelding (van Mussolini’s sportschool tot treinstations en postkantoren), en discussie met de hedendaagse nazaten van het fascisme (Casa Pound).

Docenten
Prof. dr. Ido de Haan (UU), dr. Pepijn Corduwener (UU), dr. Arthur Weststeijn (KNIR, coördinator)

Doelgroep en ingangseis

De cursus is een verbredingsmodule voor BA/Honours studenten geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit, en Rijksuniversiteit Groningen. Ingangseis is een afgeronde propedeuse.

Onderwijsvorm en toetsing
De cursus behelst twee inleidende colleges in Utrecht, gevolgd door een intensieve periode van tien dagen in Rome waarbij excursies en opdrachten op locatie in de stad Rome worden afgewisseld met colleges op het KNIR. Voorafgaand en na afloop van het verblijf te Rome werken studenten in Nederland zelfstandig aan gerichte opdrachten:- een verkennende literatuuropdracht (1000 woorden)
– een afsluitend essay (2500 woorden)
In de twee inleidende colleges wordt de overkoepelende thematiek belicht aan de hand van secundaire literatuur over het fascisme. Tijdens de cursusperiode in Rome bediscussiëren de deelnemers primaire bronnen in colleges op het KNIR en excursies in de stad, en ze verzorgen een presentatie op locatie. Aan het eind van het verblijf te Rome schrijven de deelnemers een korte essayopzet, die als basis dient voor het afsluitend essay (2500 woorden).
Toetsing vindt plaats aan de hand van voorbereidende literatuurstudie (20%), actieve deelname en een mondelinge presentatie (30%), en het eindessay (50%).

Studiemateriaal
Een syllabus artikelen (ca. 350 pp.)

Studielast
De studielast komt overeen met 5 ECTS (140 uur). De student dient met de studiecoördinator van de eigen studierichting vast te stellen of de cursus deel kan uitmaken van het curriculum van de studie en hoeveel studiepunten zullen worden toegekend voor de betreffende studielast. Na succesvolle afronding wordt door het KNIR een certificaat uitgereikt waarop studielast en beoordeling staan vermeld.
De studielast is als volgt opgebouwd:
a)    voorafgaand aan het verblijf te Rome: inleidende colleges, zelfstandige bestudering van collegestof en literatuuropdracht: 1 ECTS (28 uur)
b)    verblijf te Rome (10 dagen): actieve deelname, mondelinge presentatie en essayopzet: 3 ECTS (84 uur)
c)    na afloop van het verblijf te Rome: essay van circa 2500 woorden: 1 ECTS (28 uur)

Kosten
De kosten verbonden aan deze cursus worden voor het grootste deel door een KNIR-subsidie vergoed.
–    Deelnemende studenten krijgen gratis onderdak in het KNIR. Hierbij is tevens gelegenheid zelfstandig maaltijden te bereiden.
–    De meeste entrees worden door het KNIR vergoed, maar houd rekening met een bescheiden eigen bijdrage.
–    Het KNIR verleent deelnemers die de cursus succesvol hebben afgerond een tegemoetkoming in de reiskosten van €100,-

Toelating en aanmelding
Het betreft een selectieve cursus waarvoor maximaal 15 studenten in competitie worden toegelaten. De selectie vindt plaats op basis van behaalde studieresultaten, de plaats van de cursus binnen de door de student gevolgde opleiding, en een motivatiebrief.

Deadline aanmelding
1 februari 2016. Binnen twee weken volgt informatie met betrekking tot de selectie.